1. Обява за работа


31.12.2018


ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО  ОП „иНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020,  АКВАРИУС Ен Ди ООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЕКСПЕРТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ - МАГИСТЪР ХИМИК

Образование : Магистър химик
Специализация: Приложна химия и бизнес мениджмънт
Магистър химик, завършил - Софийски Университет „Св.Климент Охридски“ Химически факултет
Професионален опит:
Участие в проекти свързани с пречистване на отпадъчни води – битови и промишлени, Отстраняване на
тежки метали от промишлени води, Анализ на отпадъчни води, Системи за корекция на рН,
Пречистване на инфилтрат от депа за твърди битови отпадъци, Лабораторни и он-лайн анализи на
отпадъчни води, Процесно оборудване.
Дългогодишен опит в сферата на пречистването на отпадъчни води, детайлно познаване процесите
както в биореактора, така и в целия цикъл на пречистване. Да има задълбочени практически познания за
биологичното пречистване и управлението на процесите. Да има участие е в проектирането и
въвеждането в експлоатация на пречиствателни станции и да познава спецификата при експлоатация на
ПСОВ.


Кандидатите, който отговарят на посочените изисквания могат да изпращат CV и мотивационно писмо на e-mail: project@aquariusbg.comCopyright 2019, Аквариус