Онлаин презентация


26.11.2021


Уважаеми Партньори,

Каним Ви на онлайн презентация на тема:


Kомпютърна програма за функционално оразмеряване на пречиствателни станции за отпадъчни води, базирани на технология с носители на биомаса

В презентацията ще акцентираме върху основните предизвикателства пред нас в Управлението на водите – климатични промени, урбанизация, енергийни ресурси. Как ние като компания се изправяме пред тях и какви решения предлагаме,  свързани с пречистване на отпадъчните водиДата: 02. Декември 2021
Час: 10:30 – 11:30


Линк към уебинара:
Click here to join the meeting: http://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRlZmI4MGYtNTliYi00ZTkxLTlmYWMtNGU0Y2UwOTc3MzY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2239288a38-ff19-432c-8011-1cd9d0dff445%22%2c%92Oid%22%3a%2286c85907-967b-49e9-95d4-6ef0b434d494%22%8d>

Компютърната програма е създадена с финансовата подкрепа на  Оперативна програма "Инавации и конкуретноспособност" 2014-2020Copyright 2024, Аквариус