Пречиствателни станции за битови отпадни води

 Пречиствателни станции за третиране на битови отпадни води  формиранТехнологична схема за пречистване на битови отпадъчни отпадни водии от:

 

 • Еднофамилни къщи
 • Жилищни кооперации
 • Офис сгради
 • Хотели
 • Ваканционни селища
 • Населени места
 • И други

Степента за пречистване зависи от емисионните ограничения упоменати в разрешителното за заустване, които се базират на категорията на повърхностния водоприемник. За пречиствателни станции за отпадни води до 10 000 ЕЖ не е задължително третирането на азота и фосфора, но компетентния орган (в случая Басейнова дирекция) може да наложи и по-строги ограничения.

За третирането на битови отпадъчни води от сравнително малък брой еквивалентни жители могат да се използват модулни пречиствателни станции. Типизирането на замърсеността, привеждайки я в замърсеност на 1 Еквивалентен Жител, прави възможно производството на модулни пречиствателни станции за отпадни води. Този тип съоръжения са се наложили в практиката поради:

 • лесния монтаж – практически монтажа се свежда до правилното свързване на водните и електрически връзки
 • типизирането на модулите – което води до значително поевтиняване на цената на пречиствателната станция за 1 ЕЖ
 • опростено обслужване
 • оптимални габарити на пречиствателното съоръжение
 • минимални строителни работи
 • За третирането на битови отпадъчни води от населени места над 2000 еквивалент жители пречиствателните съоръжения, които биха могли да се използват са много разнообразни и се произвеждат, в общия случай, по конкретна заявка от клиента.

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД предлага широка гама от съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води. Нашите партньори и експерти ще изберат най-подходящото решение за Вас.Copyright 2024, Аквариус