Флотатори

Флотацията е физико-химичен метод за третиране на силно замърсени оотпадни води. Използва се главно за третиране на индустриални отпадни води или като начален етап при третирането битово-фекални отпадни води. Най-ефективно се отстраняват неразтворените вещвства. Преди флотатора водата преминава през тръбен флокулатор в който става смесването ѝ с реагенти, служещи за искоряване на процесите на флокулация и коагулация.

Флотацията е процес на прилепване на твърдата фаза на суспензията към газови мехурчета и изнасянето й на повърхността при изплаването на мехурчетата.

Установено е, че по-дребните твърди частици прилепват с по-голяма вероятност към по-дребни газови мехурчета, следователно за извличане на фино-дисперсни частици са необходими по-дребни газови мехурчета. За получаването на тези мехурчета въздух под налягане постъпва в специална помпа, където се смесва с условно чиства вода, след което тази вода (с мехурчета разстворен въздух с голенина от 20 до 60 микрона) се смесва с отпадъчната вода, подавана от захранваща помпа, на входа на флотатора. При изплуването си мехурчетата завличат неразтворените вещвства към повърхността на водата като образуват т.нар. флотат (утайка) който се отделя посредством повърхностен на скрепер от потока.

В общия случай системата за флотация се състои от:

  •             Захранваща помпа
  •             Трубен флокулатор
  •             Флотатор
  •             Компресор
  •             Станция за подготовка на полиелектролит
  •             Съдове за реагенти
  •             Дозаторни помпи за дозиране на реагенти
  •             Помпа за узпомпване на утайката (флотата)
  •             Ел. табло за управление на процесите

АКВАРИУС Ен Ди ЕООД предлага фротатори с капацитет от 2 до 160 м3/час окомплектовани с цялото прилежащо оборудване.

За оптимизиране на процеса, системата е окомплектована с програмируем контролер и екран от типа „тъч скрийн” SIEMENS.Copyright 2024, Аквариус