Проектиране

 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ И ПИТЕЙНИ ВОДИ
 • ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Проектантите от екипа на ,,АКВАРИУС Ен Ди” ЕООД  притежават пълна проектантска правоспособност (ППП), съгласно изискванията на Закона за устройство на територията(ЗУТ) и на Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП).

Екипът от проектанти на ”Аквариус Ен Ди” ЕООД е специализиран в разработване на следните проекти:

 • Проектиране на пречиствателни станции на битови отпадни води – къщи, хотели, ваканционни комплекси, жилищни кооперации и други
 • Проектиране на пречиствателни станции на промишлени отпадни води – мандри, кланници, предприятия за преработка на месо, винарски изби, текстилни предприятия, рафинерии, кожарски предприятия и др.
 • Проектиране на  пречиствателни станции на населени места от 1000 до 50 000 ЕЖ
 • Проектиране на водопровод  и канализация на населени места
 • Проектирамне на пречиствателни станции за питейни води

Екип от високо квалифицирани проектанти ще разработи за Вас проекта, от който имате нужда , до необходимата фаза – идеен, технически , работен проект.
Разработката на фаза Работен проект ще съдържа 10 задължителни раздела, съгласно формулираните в заданието отделни части на инфраструктурата, които ще се разработят . В общия случай работния проект ще съдържа:

 • Работен проект  пречиствателна станция –част Технологична и ВиК
 • Работен проект  пречиствателна станция – част Архитектурна
 • Работен проект  пречиствателна станция – част Строително - Конструктивна
 • Работен проект  пречиствателна станция – част Машинно - Конструктивна
 • Работен проект  пречиствателнастанция – част Електрозахранване
 • Работен проект  пречиствателна станция – част КИП и А
 • Работен проект  пречиствателна станция – част Отопление, вентилация и климатизация
 • Работен проект  пречиствателна станция – част Вертикална планировка
 • Работен проект  пречиствателна станция – част Безопаствост и здраве
 • Работен проект  пречиствателна станция – част Количествени сметки и спесификации.

Разработките ще бъдат изпълнени съгласно Нормативните изисквания на Република България и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за съдържанието на инвестиционни проекти.

Ще бъдат спазени и изискванията на ,, Норми за проектиране на канализационни системи” от 1990 год., ,,Наредба №2 за проектиране и изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи”,  Наредба № 8 правила и норми за проектиране на технически проводи и съдържания в населените места, изискванията на нормативните бази за проектиране и изграждане на пътища и улични мрежи и за улични осветителни мрежи.Copyright 2023, Аквариус